ศรีสะเกษ พัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีเพื่อใช้พลังสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างสรรค์ชุมชน

: 24 มิ.ย. 2567, 22:30 : 131

 

                                        

ศรีสะเกษ พัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อใช้พลังสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างสรรค์ชุมชน

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อใช้พลังสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างสรรค์ชุมชน โดยได้มอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้เน้นย้ำให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีศึกษาหาความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการบริหารกิจการของกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ และจัดตั้งเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของตัวแทนกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพจากทุกอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคมไทยเกี่ยวกับใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ผันแปรอย่างรวดเร็วตามกระแสของสังคม เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ และเพื่อให้สตรีเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างสรรค์ชุมชนต่อไป

                                                                             

นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เพื่อให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการบริหารกิจการของกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ และมีเครือข่ายในการประกอบอาชีพ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 53 คน ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ จำนวน 25 กลุ่มๆ ละ 2 คน รวม 50 คน โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อ “การจัดการธุรกิจและบัญชีเพื่อชุมชน (เทคนิคการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน)” แก่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้สามารถบริหารจัดการการเงินของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#ศูนย์สื่อสุขภาวะเพื่อการสื่อสารภาคอีสาน

#MOJOอีสาน

Tags :

ผู้เขียน

mojo
mojo esan